:

ی ی Ԑ ی ی -  ǘ3/51 ی 13147  

 

: 66418862 - 2166955795 0098

ݘ: 66955796

ی: www.parspub.com

یی: Direct_mng@parspub.com